Úvod / Spracovanie...

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je Kerkotherm, a.s., Hraničná 3, 040 17 Košice, Slovenská republika, IČO: 36189081 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ e-shopu kerkotherm.sk, prevádzkuje informačný systém s osobnými údajmi zákazníkov za účelom:

 • predaja tovaru,
 • vybavovanie reklamácií.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa doručenia,
 • fakturačné údaje
 • telefónne číslo,
 • adresa elektronickej pošty,
 • informácie o objednanom tovare,
 • informácie o reklamácii.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Prenos do tretích krajín

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia získaných osobných údajov:

 • zákazníci prevádzkovateľa,
 • doručovacie spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu 10 rokov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,
 • mailom na adresu elektronickej pošty: eshop@kerkotherm.sk,
 • telefonicky na čísle: +421 903 631 292
Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)