Úvod / Predaj / Odstúpenie od...

Odstúpenie od zmluvy

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa jednotlivých ustanovení § 10 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť prednostne písomnou formou a elektronickými zariadeniami vo forme vyplneného elektronického formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Vyplnený elektonický formulár odošle elektronicky, ako aj poštou jeho vytlačenú verziu na adresu predávajúceho.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom.
 • Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 • Platným odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 • Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, aj keď bol kupovaný v internetovom obchode predávajúceho. Za tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť kupujúci a predávajúci považujú aj tovar, ktorý je jeho montážou pevne zabudovaný a/alebo tovar, ktorého použitím boli zmenené jeho vlastnosti.
 • Kupujúci, ktorým je fyzická osoba kupujúca tovar, ktorý jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania alebo, ktorý je právnickou osobou,  nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku VOP a podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Na stiahnutie
Stiahnuť
Formulár na odstúpenie od zmluvy (34 kB)
Objavujte ďalej
Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)