Úvod / Predaj / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti KERKOTHERM, akciová spoločnosť.

Článok 1: Základné ustanovenia

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z ich vzájomného záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť KERKOTHERM, akciová spoločnosť so sídlom Hraničná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 189 081, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I, Odd. Sa, vložka č. 1047/V (ďalej len "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba kupujúca tovar na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“ v príslušnom gramatickom tvare), pričom predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho nachádzajúcej sa na internetovej adrese: www.kerkotherm.sk/eshop (ďalej tiež „internetový obchod“ alebo „obchod“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2  Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcimi vznikajúce len pri uzatváraní zmluvy  prostredníctvom elektronických zariadení na kúpu tovaru predávajúceho určeného na predaj v internetovom obchode predávajúceho a nevzťahujú sa na predaj tovaru predávajúceho kupovaného priamo v jeho maloobchodných alebo veľkoobchodných predajniach.

1.3  Tieto VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. pre účastníkov záväzkového vzťahu predávajúceho a kupujúceho z kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom elektronických zariadení a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej podľa bodu 1.1. týchto VOP a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria aj osobitnú písomnú kúpnu zmluvu na predaj tovaru v internetovom obchode, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP a nejde o priamy predaj tovaru v maloobchodnej alebo veľkoobchodnej predajni predávajúceho, ale o písomnú kúpnu zmluvu uzavretú na ďialku, majú odchylné ustanovenia takejto osobitnej kúpnej zmluvy prednosť pred týmito VOP.

1.4  V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu na predaj tovaru prostredníctvom elektronických zariadení, avšak nie prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, majú odchylné ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred týmito VOP.

1.5  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky elektronickou formou predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a jednotlivé ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté pri predaji tovaru v internetovom obchode predávajúceho a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy na kúpu a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho elektronickou formou, ako aj na vzťahy vzniknuté pri reklamácii tovaru z takto uzavretej kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je kupujúci spotrebiteľom ako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky z internetového obchodu predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ale nakupuje ich najmä z dôvodu ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti a/alebo, ak kupujúci tovar nakupuje ako fyzická osoba a ten jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, tak na právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa výslovne nevzťahujú a sú vylúčené - ustanovenie bodu 5.6 článku 5 Cena za tovar, všetky ustanovenia článku 7 Zodpovednosť za vady, reklamácie tovaru a všetkyustanovenia článku 9. Odstúpenie od zmluvy. Tieto vzťahy pri zo zodpovednosti za vady tovaru a odstúpení od zmluvy sa v tomto prípade, keď  kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje výrobky z internetového obchodu predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a/alebo, ak tovar kupuje fyzická osoba a ten slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

1.6  Zoznam tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho určený predávajúcim na predaj prostrednícvom internetu je katalógom bežne dostupného a dodávaného tovaru predávajúcim a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov v internetovom obchode. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená až prijatím (akceptáciou) objednávky predávajúcim s uvedením dodacej lehoty.

Článok 2: Definície niektorých pojmov a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1  Tovar pre účely týchto VOP znamená všetok predávajúcim určený tovar, ktorý predávajúci aktuálne ponúka na predaj svojim zákazníkom v jeho internetovom obchode, a ktorý je takto kupujúcim kupovaný prostredníctvom internetu na základe jednotlivých objednávok urobených kupujúcimi zásadne elektronickým formulárom na tejto internetovej stránke. Konkrétny druh, akosť a množstvo tovaru, ktorého predaj je predmetom konkrétneho záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy je vždy presne zadefinovaný v objednávke kupujúceho a v jej akceptácii predávajúcim v elektronickej forme.

2.2  Zákazník alebo kupujúci znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru v internetovom obchode predávajúceho riadnym odoslaním objednávky elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového formulára v internetovom obchode.

2.3  Objednávka je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim a znamená objednávku tovaru urobenú zásadne v elektronickej forme elektronickými zariadeniami, ktorú odoslal kupujúci predávajúcemu vo forme kupujúcim riadne vyplneného a odoslaného elektronického formulára v internetovom obchode predávajúceho.

2.4  Kúpna zmluva (tiež ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa bodu 1.1 týchto VOP, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho za podmienok riadne vyplnenej a odoslanej objednávky kupujúceho a za podmienok v týchto VOP dodať tovar kupujúcemu v množstve, druhu, akosti a cene na základe objednávky kupujúceho zo sortimentu aktuálneho tovaru ponúkaného v internetovom obchode predávajúceho a záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcim takto dodaný tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým podľa vyplnenej objednávky a jej potvrdenia predávajúcim a v súlade s týmito VOP. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie (ďalej tiež „potvrdenia“) objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, ak je objednávka potvrdená do 48 hodín od odoslania objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto VOP, uvedené v platnom znení na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s ktorými kupujúci vyjadruje súhlas elektronickými zariadeniami aj pri odosielaní objednávky. Za kúpnu zmluvu podľa týchto VOP sa považuje len zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických zariadení odoslaním elektronického formulára na internete prostredníctvom internetového obchodu predávajpceho.

2.5  Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je len predávajúcim zaslané potvrdenie vo forme e-mailovej správy kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky alebo jej časti po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, ktoré je označené vždy výslovne ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané a systémom internetového obchodu vygenerované alebo e-mailom zasielané oznámenie o prijatí alebo zaevidovaní objednávky kupujúceho v internetovom obchode je len zaevidovaním objednávky do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho a nepovažuje sa ešte za akceptovanie objednávky. Akceptácia objednávky obsahuje najmä údaje údaje o názve, druhu, akosti a množstve predávaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb spojených s dodávkou tovaru (najmä cena za dodanie tovaru, cena za prípadnú montáž alebo inštaláciu tovaru), údaje o termíne, mieste a spôsobe dodania tovaru, údaje o spôsobe platby ceny tovaru a/alebo služieb, prípadne aj iné údaje.

2.6  Zmluvné strany znamenajú predávajúceho a kupujúceho, pričom zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.7  Cenník znamená aktuálny a zverejnený cenník predávaného tovaru len v internetovom obchode predávajúceho.

2.8  Spotrebiteľom podľa týchto VOP sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a nie za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti alebo aj fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.

Článok 3: Objednávanie tovaru

3.1  Kupujúci si objednáva tovar len prostredníctvom elektronicky vyplnenej objednávky v internetovom obchode predávajúceho, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu kupujúceho (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt, pri fyzických osobách - podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt), presné určenie požadovaného druhu a množstva ponúkaného tovaru a ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie objednávky uvedené a vyplnené v elektronickom formulári v internetovom obchode predávajúceho, ako  najmä termín, miesto a spôsob dodania tovaru, cenu podľa aktuálneho cenníka, údaje o spôsobe platby ceny tovaru a/alebo služieb, kontaktnú osobu, prípadne osobu splnomocnenú na prijatie tovaru. Objednávka, ktorá nebude mať tieto minimálne základné obsahové náležitosti, nebude systémom internetového obchodu predávajúceho vôbec zaevidovaná a/alebo aj v prípade jej zaevidovnia nemusí byť zo strany zo strany predávajúceho akceptovaná. Objednávky formou e-mailovej správy predávajúci nemusí prijať a vybaviť a systém internetového obchodu ich nezaeviduje.

3.2  Predávajúci po vyplnení objednávky od kupujúceho preverí jej obsahové náležitosti a zistí aktuálnu dostupnosť požadovaného tovaru. Ak je kupujúcim požadovaný tovar k dispozícii v termíne a spôsobom podľa týchto VOP predávajúci objednávku akceptuje a akceptáciu oznámi kupujúcemu, pričom momentom oznámenia akceptácie objednávky potvrdením objednávky predávajúcim, v súlade a spôsobom podľa týchto VOP je uzatvorená zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. Predávajúci nie je povinný oznámiť kupujúcemu nedostupnosť požadovaného tovaru, v takomto prípade spravidla objednávku v termíne podľa týchto VOP ani nepotvrdí.

3.3  Množstvo, druh a cena dodávaného tovaru, ktoré sú určené kupujúcim riadnym vyplnením objednávky, sú pre zmluvné strany záväzné od okamihu vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim, jej zaevidovania v internetovom obchode predávajúceho a následného potvrdenia objednávky predávajúcim. Jednotkové ceny dodávaného tovaru sú stanovené u každého druhu tovaru cenníkom predávajúceho platným v čase vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim.

3.4  Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vopred zálohu na kúpnu cenu za ním objednaný tovar, spravidla tak urobí len pri tovare vyššej hodnoty ako 1.000,- EUR. Kupujúci sa v takomto prípade zaväzuje pri vyplnení a odoslaní objednávky prevodom na účet predávajúcemu zaplatiť zálohovú platbu v lehote a vo výške uvedenej v potvrdení objednávky, v opačnom prípade predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy pre nezaplatenie zálohy (ďalej tiež ako „preddavok“), čo oznámi kupujúcemu ektronickou formou e-mailom. Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy predávajúcemu sú viazané na riadne a včasné zaplatenie tejto zálohovej platby v plnej výske kupujúcim predávajúcemu. Lehota na dodanie tovaru predávajúcim začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť zálohu, ktorá sa považuje za splnenú až pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho v celosti.

3.5  Kupujúci má právo zrušiť aj vyplnenú a odoslanú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptáciou zo strany predávajúceho, a to len vo forme e-mailovej správy.

3.6  Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať vyplnenú a a odoslanú objednávku alebo jej časť najmä, ak objednávka napriek zaevidovaniu do systému internetového obchodu predávajúceho po jej odoslaní neobsahuje také obsahové náležitosti, aby ju bolo možné predávajúcim riadne potvrdiť, požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia alebo požadovaný tovar nie je aktuálne dostupný na predaj v internetovom obchode.

Článok 4: Dodacie podmienky, prevzatie tovaru a vylúčenie aplikácie týchto VOP

4.1  Dodávka tovaru bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná spravidla v čo najkratšom možnom termíne od akceptácie objednávky, najneskôr je predávajúci  povinný potvrdenú objednávku kupujúceho realizovať a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak nie je dohodnuté v objednávke a jej potvrdení predávajúcim inak. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho do 15 dní a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

4.2  Tovar je predávaný v zásade podľa zverejnených vzorov, katalógov, typových listov alebo vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

4.3  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve alebo uvedenej v potvrdení objednávky a kupujúci je povinný tovar prevziať.

4.4  Tovar bude dodaný kupujúcemu do miesta uvedeného v potvrdení objednávky. Dopravu do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na náklady kupujúceho prostredníctvom prepravcu alebo sám. Ceny dopravy sú uvedené v cenníku prepravy na internetovom obchode, pričom konkrétna cena za prepravu konkrétneho tovaru je uvedená v objednávke a záväzná dohodnutá cena až v potvrdení objednávky.

4.5  Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný riadne preukázať svoju totožnosť, k čomu sa zaväzuje, v prípade právnických osôb aj výpisom z obchodného registra alebo úradne overeným plnomocenstvom, najmä ak preberajúca osoba nebude oprávnená podľa výpisu z obchodného registra konať v mene príslušnej právnickej osoby. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo je povinný zabezpečiť, aby riadne a včas tovar prevzala oprávnená osoba, ktorú kupujúci splnomocní písomným plnomocenstvom pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci alebo splnomocnená osoba na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo úradne overenú fotokópiu kúpnej zmluvy, ak je písomne vyhotovená, ďalej doklad o zaplatení tovaru a písomné úradne overené plnomocenstvo, ak tovar má prevziať splnomocnenc. Kupujúci alebo oprávnená osoba je pri prevzatí tovaru oproti odovzdaniu tovaru povinný podpísať protokol o doručení a prevzatí tovaru (dodací list), inak predávajúci tovar nie je povinný vydať. Ak bude predávajúci dodávku tovaru nútený opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo oprávnenej osoby na mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté sa zaväzuje uhradiť kupujúci, a to najmä náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a cenu za uskladnenie tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré predávajúci alebo prepravca vyznačí v protokole o doručení a prevzatí tovaru (dodací list).

4.6  Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád tovaru, vrátane množstva, príslušenstva alebo balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tovaru ešte pred prepravcom. V prípade, ak je tovar alebo obal, v ktorom je tovar dodávaný poškodený, predávajúci odporúča kupujúciemu túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a bez odkladu pri preberaní tovaru požadovať od prepravcu spísanie protokolu o škode, vrátane uvedenia rozsahu a povahy poškodenia, ktorého správnosť potvrdí prepravca svojim podpisom.  Následne je kupujúci povinný neodkladne vady tovaru postupom podľa VOP reklamovať.

4.7  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

4.8  Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho montáž alebo inštalácia a ani odnáška alebo vynáška tovaru, ak nie je výslovne v zmluve (potvrdení objednávky) dohodnuté inak. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady spojené s montážou, inštaláciou, odnáškou a vynáškou tovaru.

4.9  S tovarom je kupujúcemu odovzdaný daňový doklad spolu s dodacím listom, a podľa povahy tovaru aj návod na používanie a záručný list, pokiaľ nie sú dodávané osobitne.

4.10  V prípade, ak kupujúci zakúpi tovar ponúkaný na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho priamo v maloobchodnej alebo veľkoobchodnej prevádzke predávajúceho, vzťahujú sa na právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve a reklamačný poriadok predávajúceho na jeho prevádzke, a to ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba a kupuje tovar ako spotrebiteľ, alebo len príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba ktorá nakupuje výrobky za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti a/alebo ako fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Spotrebiteľ je na účely týchto VOP definovaný v ust. čl. 2 bod 2.8 týchto VOP.

Článok 5: Cena za tovar

5.1  Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH.

5.2  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne iných dohodnutých služieb (ďalej tiež "kúpna cena" v príslušnom gramatickom tvare), a to formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, alebo dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným bankovým vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

5.3  Pri platbe bezhotovostným bankovým vkladom alebo prevodom je predávajúci povinný vydať a/alebo dodať objednaný tovar kupujúcemu až po pripísaní celej kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. Kupujúci pri prevzatí tovaru v takom prípade je povinný na výzvu predávajúceho alebo prepravcu predložiť aj fotokópiou prevodného príkazu o uskutočnení vkladu alebo prevodu v banke.

5.4  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa potvrdenia objednávky alebo podľa osobitnej zmluvy, ak bola uzavretá, vždy však najneskôr pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný vydať tovar, pokiaľ nie je kúpna cena kupujúcim riadne uhradená.

5.5  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade a postupom podľa týchto VOP a v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

5.6  V ojedinelých prípadoch predávajúci môže podľa svojej úvahy umožniť odber tovaru aj na faktúru a odovzdať tovar pred lehotou splatnosti, pričom urobí tak najmä v prípade stálych zákazníkov. Za stáleho zákazníka sa považuje zákazník, ktorý pravidelne dlhšiu dobu opakovane kupuje tovar od predávajúceho v jeho internetovom obchode alebo v maloobchodnej predajni a riadne a včas si pri kúpnej zmluve plní všetky svoje povinnosti. Kupujúci sa v takom prípade zaväzuje uhradiť predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu za tovar najneskôr do 7 dní odo dňa dodania tovaru, ak vo faktúre predávajúceho nie je uvedené inak. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou takto fakturovanej sumy je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.7  Pri omeškaní platobných povinností kupujúcim alebo pri inom porušovaní zmluvných podmienok kupujúcim je predávajúci oprávnený dočasne neumožniť kupujúcemu ďalšie objednávky tovaru v jeho internetovom obchode a je oprávnený už akceptované objednávky neplniť, pričom v tomto prípade sa predávajúci nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností. Za porušovanie povinností sa na účely kúpnej zmluvy považuje najmä bezdôvodné neprevzatie dodávaného tovaru alebo nezaplatenie kúpnej ceny.

Článok 6: Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1  Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, druhu a termíne na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim, odovzdať doklady v písomnej a/alebo elektronickej podobe, ktoré sa na tovar vzťahujú, zabaliť tovar alebo vybaviť ho na prepravu vhodným spôsobom pre jeho uchovanie a ochranu a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s Objednávkou a týmito VOP.

6.2  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu.

6.3  Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. Najneskoršie nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom jeho dodaním a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v dodacom mieste, a/alebo ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny a predávajúci má tovar stále u seba, urobí predávajúci opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie tovaru, pričom pre tento prípad je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu cenu za uskladnenie za každý aj začatý deň uskladnenia tovaru. Predávajúci môže tovar zadržiavať a skladovať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí cenu za uskladnenie a iné primerané náklady, ktoré predávajúcemu pritom vznikli alebo môže kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Povinnosť predávajúceho odovzdať tovar pri omeškaní kupujúceho s prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny je splnená aj uložením tovaru v skladisku predávajúceho alebo tretej osoby určenej predávajúcim na účet kupujúceho.

6.4  Kupujúci je povinný najmä riadne a včas prevziať objednaný a dodaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na prepravu a doručenie tovaru a prípadných ďalších objednaných služieb, a tiež potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby podľa týchto VOP.

Článok 7: Zodpovednosť za vady, reklamácie tovaru

7.1  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou týchto VOP ako článok č.7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podmienky reklamácie v týchto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.2  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar predávaný pod značkou predávajúceho je 24 mesiacov. Záručná doba na ostatný sortiment v internetovom obchode je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.4  Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

7.5  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí však namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

7.6  Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.7  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.8  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.  Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Predávajúci nezodpovedá za vady v množstve predaného tovaru, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru.

7.9  Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

7.10 Kupujúci si uplatňuje právo na opravu tovaru zásadne u predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedená iná osoba, resp. iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

7.11 Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje zásadne u predávajúceho.

7.12 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že vyplní elektronický formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho elektronicky, ako aj poštou predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a dátum zistenia vady. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv, pokiaľ si uplatňuje právo na opravu tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína až dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

7.13 Ak kupujúci riadne uplatní reklamáciu, predávajúci alebo záručný servis je povinný na základe rozhodnutia  kupujúceho, ktoré z jeho práv kupujúci uplatňuje určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Túto povinnosť má aj záručný servis.

7.14 V prípade, ak sa jedná o reklamáciu tovaru už osadeného, nalepeného, zabudovaného, pre účely posúdenia oprávnenosti reklamácie navštívi pracovník predávajúceho alebo ním určená osoba kupujúceho a vykoná obhliadku. Vybavenie reklamácie však ani v tomto prípade nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.15 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.16 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.17 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie, a to vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. aj vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.18 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

7.19 Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je vždy:

a) potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v internetovom obchode predávajúceho a

b) potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste a

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, predložiť originál záručného listu a

d) je potrebné predložiť všetok reklamovaný tovar vrátane jeho príslušenstva, záručný list a doklad o zaplatení.

7.20 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,       

j) neodbornou montážou tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu,

k )neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.21 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.22 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.23 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.24 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.25 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

7.26 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7.27 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7.28 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) alebo na výmenu tovaru.

7.29 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

7.30 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok 8: Spoločné ustanovenia a ochrana osobných údajov

8.1  Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

8.2  Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na piaty deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 16.00 hod.

8.3  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu., a v prípade, ak  je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.4  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8.5  Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok 9: Odstúpenie od zmluvy

9.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

9.2  Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.3  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa jednotlivých ustanovení § 10 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

9.4  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť prednostne písomnou formou a elektronickými zariadeniami vo forme vyplneného elektoronického formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Vyplnený elektonický formulár odošle elektronicky, ako aj poštou jeho vytlačenú verziu na adresu predávajúceho.

9.5  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom.

9.6  Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

9.7  Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

9.8 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.9 Platným odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.10 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru,

ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, aj keď bol kupovaný v internetovom obchode predávajúceho. Za tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť kupujúci a predávajúci považujú aj tovar, ktorý je jeho montážou pevne zabudovaný a/alebo tovar, ktorého použitím boli zmenené jeho vlastnosti.

9.11 Kupujúci, ktorým je fyzická osoba kupujúca tovar, ktorý jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania alebo, ktorý je právnickou osobou,  nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku VOP a podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Článok 10: Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje  svojich kupujúcich ich zverejnením, resp. aktualizáciou na internetovej stránke internetového obchodu, čím je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP.

10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ.

10.4 Na vzťahy bližšie neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti a/alebo ako fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, ktorý jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, tak na vzťahy bližšie neupravené týmito VOP alebo na vzťahy vylúčené z pôsobnosti týchto VOP vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.6 Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

10.7 Alternatívne riešenie sporov: Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na uvedenú žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27,   alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Dňa 14.7.2020

KERKOTHERM, akciová spoločnosť

Na stiahnutie
Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky (97 kB)
Objavujte ďalej
Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)