Úvod / Predaj / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti KERKOTHERM, akciová spoločnosť.

Článok 1: Základné ustanovenia

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z ich vzájomného záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť KERKOTHERM, akciová spoločnosť so sídlom Hraničná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 189 081, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I, Odd. Sa, vložka č. 1047/V (ďalej len "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba kupujúca tovar na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“ v príslušnom gramatickom tvare), pričom predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho nachádzajúcej sa na internetovej adrese: www.kerkotherm.sk/eshop (ďalej tiež „internetový obchod“ alebo „obchod“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2  Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcimi vznikajúce len pri uzatváraní zmluvy  prostredníctvom elektronických zariadení na kúpu tovaru predávajúceho určeného na predaj v internetovom obchode predávajúceho a nevzťahujú sa na predaj tovaru predávajúceho kupovaného priamo v jeho maloobchodných alebo veľkoobchodných predajniach.

1.3  Tieto VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. pre účastníkov záväzkového vzťahu predávajúceho a kupujúceho z kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom elektronických zariadení a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej podľa bodu 1.1. týchto VOP a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria aj osobitnú písomnú kúpnu zmluvu na predaj tovaru v internetovom obchode, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP a nejde o priamy predaj tovaru v maloobchodnej alebo veľkoobchodnej predajni predávajúceho, ale o písomnú kúpnu zmluvu uzavretú na ďialku, majú odchylné ustanovenia takejto osobitnej kúpnej zmluvy prednosť pred týmito VOP.

1.4  V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu na predaj tovaru prostredníctvom elektronických zariadení, avšak nie prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, majú odchylné ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred týmito VOP.

1.5  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky elektronickou formou predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a jednotlivé ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté pri predaji tovaru v internetovom obchode predávajúceho a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy na kúpu a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho elektronickou formou, ako aj na vzťahy vzniknuté pri reklamácii tovaru z takto uzavretej kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je kupujúci spotrebiteľom ako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky z internetového obchodu predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ale nakupuje ich najmä z dôvodu ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti a/alebo, ak kupujúci tovar nakupuje ako fyzická osoba a ten jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, tak na právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa výslovne nevzťahujú a sú vylúčené - ustanovenie bodu 5.6 článku 5 Cena za tovar, všetky ustanovenia článku 7 Zodpovednosť za vady, reklamácie tovaru a všetkyustanovenia článku 9. Odstúpenie od zmluvy. Tieto vzťahy pri zo zodpovednosti za vady tovaru a odstúpení od zmluvy sa v tomto prípade, keď  kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje výrobky z internetového obchodu predávajúceho pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a/alebo, ak tovar kupuje fyzická osoba a ten slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

1.6  Zoznam tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho určený predávajúcim na predaj prostrednícvom internetu je katalógom bežne dostupného a dodávaného tovaru predávajúcim a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov v internetovom obchode. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená až prijatím (akceptáciou) objednávky predávajúcim s uvedením dodacej lehoty.

Článok 2: Definície niektorých pojmov a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1  Tovar pre účely týchto VOP znamená všetok predávajúcim určený tovar, ktorý predávajúci aktuálne ponúka na predaj svojim zákazníkom v jeho internetovom obchode, a ktorý je takto kupujúcim kupovaný prostredníctvom internetu na základe jednotlivých objednávok urobených kupujúcimi zásadne elektronickým formulárom na tejto internetovej stránke. Konkrétny druh, akosť a množstvo tovaru, ktorého predaj je predmetom konkrétneho záväzkového vzťahu z kúpnej zmluvy je vždy presne zadefinovaný v objednávke kupujúceho a v jej akceptácii predávajúcim v elektronickej forme.

2.2  Zákazník alebo kupujúci znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru v internetovom obchode predávajúceho riadnym odoslaním objednávky elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového formulára v internetovom obchode.

2.3  Objednávka je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim a znamená objednávku tovaru urobenú zásadne v elektronickej forme elektronickými zariadeniami, ktorú odoslal kupujúci predávajúcemu vo forme kupujúcim riadne vyplneného a odoslaného elektronického formulára v internetovom obchode predávajúceho.

2.4  Kúpna zmluva (tiež ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa bodu 1.1 týchto VOP, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho za podmienok riadne vyplnenej a odoslanej objednávky kupujúceho a za podmienok v týchto VOP dodať tovar kupujúcemu v množstve, druhu, akosti a cene na základe objednávky kupujúceho zo sortimentu aktuálneho tovaru ponúkaného v internetovom obchode predávajúceho a záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcim takto dodaný tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým podľa vyplnenej objednávky a jej potvrdenia predávajúcim a v súlade s týmito VOP. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie (ďalej tiež „potvrdenia“) objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, ak je objednávka potvrdená do 48 hodín od odoslania objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto VOP, uvedené v platnom znení na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s ktorými kupujúci vyjadruje súhlas elektronickými zariadeniami aj pri odosielaní objednávky. Za kúpnu zmluvu podľa týchto VOP sa považuje len zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických zariadení odoslaním elektronického formulára na internete prostredníctvom internetového obchodu predávajpceho.

2.5  Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je len predávajúcim zaslané potvrdenie vo forme e-mailovej správy kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky alebo jej časti po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, ktoré je označené vždy výslovne ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané a systémom internetového obchodu vygenerované alebo e-mailom zasielané oznámenie o prijatí alebo zaevidovaní objednávky kupujúceho v internetovom obchode je len zaevidovaním objednávky do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho a nepovažuje sa ešte za akceptovanie objednávky. Akceptácia objednávky obsahuje najmä údaje údaje o názve, druhu, akosti a množstve predávaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb spojených s dodávkou tovaru (najmä cena za dodanie tovaru, cena za prípadnú montáž alebo inštaláciu tovaru), údaje o termíne, mieste a spôsobe dodania tovaru, údaje o spôsobe platby ceny tovaru a/alebo služieb, prípadne aj iné údaje.

2.6  Zmluvné strany znamenajú predávajúceho a kupujúceho, pričom zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.7  Cenník znamená aktuálny a zverejnený cenník predávaného tovaru len v internetovom obchode predávajúceho.

2.8  Spotrebiteľom podľa týchto VOP sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a nie za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti alebo aj fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.

Článok 3: Objednávanie tovaru

3.1  Kupujúci si objednáva tovar len prostredníctvom elektronicky vyplnenej objednávky v internetovom obchode predávajúceho, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu kupujúceho (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt, pri fyzických osobách - podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo a prípadne faxové číslo, e-mailový kontakt), presné určenie požadovaného druhu a množstva ponúkaného tovaru a ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie objednávky uvedené a vyplnené v elektronickom formulári v internetovom obchode predávajúceho, ako  najmä termín, miesto a spôsob dodania tovaru, cenu podľa aktuálneho cenníka, údaje o spôsobe platby ceny tovaru a/alebo služieb, kontaktnú osobu, prípadne osobu splnomocnenú na prijatie tovaru. Objednávka, ktorá nebude mať tieto minimálne základné obsahové náležitosti, nebude systémom internetového obchodu predávajúceho vôbec zaevidovaná a/alebo aj v prípade jej zaevidovnia nemusí byť zo strany zo strany predávajúceho akceptovaná. Objednávky formou e-mailovej správy predávajúci nemusí prijať a vybaviť a systém internetového obchodu ich nezaeviduje.

3.2  Predávajúci po vyplnení objednávky od kupujúceho preverí jej obsahové náležitosti a zistí aktuálnu dostupnosť požadovaného tovaru. Ak je kupujúcim požadovaný tovar k dispozícii v termíne a spôsobom podľa týchto VOP predávajúci objednávku akceptuje a akceptáciu oznámi kupujúcemu, pričom momentom oznámenia akceptácie objednávky potvrdením objednávky predávajúcim, v súlade a spôsobom podľa týchto VOP je uzatvorená zmluva, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany. Predávajúci nie je povinný oznámiť kupujúcemu nedostupnosť požadovaného tovaru, v takomto prípade spravidla objednávku v termíne podľa týchto VOP ani nepotvrdí.

3.3  Množstvo, druh a cena dodávaného tovaru, ktoré sú určené kupujúcim riadnym vyplnením objednávky, sú pre zmluvné strany záväzné od okamihu vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim, jej zaevidovania v internetovom obchode predávajúceho a následného potvrdenia objednávky predávajúcim. Jednotkové ceny dodávaného tovaru sú stanovené u každého druhu tovaru cenníkom predávajúceho platným v čase vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim.

3.4  Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vopred zálohu na kúpnu cenu za ním objednaný tovar, spravidla tak urobí len pri tovare vyššej hodnoty ako 1.000,- EUR. Kupujúci sa v takomto prípade zaväzuje pri vyplnení a odoslaní objednávky prevodom na účet predávajúcemu zaplatiť zálohovú platbu v lehote a vo výške uvedenej v potvrdení objednávky, v opačnom prípade predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy pre nezaplatenie zálohy (ďalej tiež ako „preddavok“), čo oznámi kupujúcemu ektronickou formou e-mailom. Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy predávajúcemu sú viazané na riadne a včasné zaplatenie tejto zálohovej platby v plnej výske kupujúcim predávajúcemu. Lehota na dodanie tovaru predávajúcim začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť zálohu, ktorá sa považuje za splnenú až pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho v celosti.

3.5  Kupujúci má právo zrušiť aj vyplnenú a odoslanú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptáciou zo strany predávajúceho, a to len vo forme e-mailovej správy.

3.6  Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať vyplnenú a a odoslanú objednávku alebo jej časť najmä, ak objednávka napriek zaevidovaniu do systému internetového obchodu predávajúceho po jej odoslaní neobsahuje také obsahové náležitosti, aby ju bolo možné predávajúcim riadne potvrdiť, požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia alebo požadovaný tovar nie je aktuálne dostupný na predaj v internetovom obchode.

Článok 4: Dodacie podmienky, prevzatie tovaru a vylúčenie aplikácie týchto VOP

4.1  Dodávka tovaru bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaná spravidla v čo najkratšom možnom termíne od akceptácie objednávky, najneskôr je predávajúci  povinný potvrdenú objednávku kupujúceho realizovať a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak nie je dohodnuté v objednávke a jej potvrdení predávajúcim inak. Predávajúci je oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, avšak oboznámi kupujúceho telefonicky alebo e-mailovou správou. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho do 15 dní a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

4.2  Tovar je predávaný v zásade podľa zverejnených vzorov, katalógov, typových listov alebo vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

4.3  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve alebo uvedenej v potvrdení objednávky a kupujúci je povinný tovar prevziať.

4.4  Tovar bude dodaný kupujúcemu do miesta uvedeného v potvrdení objednávky. Dopravu do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na náklady kupujúceho prostredníctvom prepravcu alebo sám. Ceny dopravy sú uvedené v cenníku prepravy na internetovom obchode, pričom konkrétna cena za prepravu konkrétneho tovaru je uvedená v objednávke a záväzná dohodnutá cena až v potvrdení objednávky.

4.5  Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný riadne preukázať svoju totožnosť, k čomu sa zaväzuje, v prípade právnických osôb aj výpisom z obchodného registra alebo úradne overeným plnomocenstvom, najmä ak preberajúca osoba nebude oprávnená podľa výpisu z obchodného registra konať v mene príslušnej právnickej osoby. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo je povinný zabezpečiť, aby riadne a včas tovar prevzala oprávnená osoba, ktorú kupujúci splnomocní písomným plnomocenstvom pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci alebo splnomocnená osoba na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo úradne overenú fotokópiu kúpnej zmluvy, ak je písomne vyhotovená, ďalej doklad o zaplatení tovaru a písomné úradne overené plnomocenstvo, ak tovar má prevziať splnomocnenc. Kupujúci alebo oprávnená osoba je pri prevzatí tovaru oproti odovzdaniu tovaru povinný podpísať protokol o doručení a prevzatí tovaru (dodací list), inak predávajúci tovar nie je povinný vydať. Ak bude predávajúci dodávku tovaru nútený opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo oprávnenej osoby na mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté sa zaväzuje uhradiť kupujúci, a to najmä náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a cenu za uskladnenie tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré predávajúci alebo prepravca vyznačí v protokole o doručení a prevzatí tovaru (dodací list).

4.6  Kupujúci je povinný riadne skontrolovať tovar, vrátane príslušenstva a balenia tovaru ihneď pri jeho dodaní a prevziať ho. Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád tovaru, vrátane množstva, príslušenstva alebo balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tovaru ešte pred prepravcom. V prípade, ak je tovar alebo obal, v ktorom je tovar dodávaný poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a bez odkladu pri preberaní tovaru je povinný spísať s odovzdávajúcou osobou protokol o škode, vrátane uvedenia rozsahu a povahy poškodenia, ktorého správnosť potvrdí prepravca svojim podpisom.  Následne je kupujúci povinný neodkladne vady tovaru postupom podľa VOP reklamovať, neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú predávajúcim akceptované.

4.7  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

4.8  Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho montáž alebo inštalácia a ani odnáška alebo vynáška tovaru, ak nie je výslovne v zmluve (potvrdení objednávky) dohodnuté inak. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady spojené s montážou, inštaláciou, odnáškou a vynáškou tovaru.

4.9  S tovarom je kupujúcemu odovzdaný daňový doklad spolu s dodacím listom, a podľa povahy tovaru aj návod na používanie a záručný list, pokiaľ nie sú dodávané osobitne.

4.10 Predávajúci môže aj v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronických zariadení na kúpu  tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho umožniť kupujúcemu osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho určenej predávajúcim. V takomto prípade pri osobnom odbere tovaru v mieste prevádzky predávajúceho je kupujúci povinný za tovar zaplatiť najneskôr pri takomto prevzatí, pričom  kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa zákona o podomovom a zásielkovom predaji a na právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa v takomto prípade vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve a reklamačný poriadok predávajúceho na jeho prevádzke, ak kupujúci ako fyzická alebo právnická osoba kupuje tovar ako spotrebiteľ, alebo len príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tovar nekupuje kupujúci ako fyzická alebo právnická osoba ako spotrebiteľ, ale ako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti a/alebo aj ako fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

4.11 V prípade, ak kupujúci zakúpi tovar ponúkaný na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho priamo v maloobchodnej alebo veľkoobchodnej prevádzke predávajúceho, vzťahujú sa na právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve a reklamačný poriadok predávajúceho na jeho prevádzke, a to ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba a kupuje tovar ako spotrebiteľ, alebo len príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba ktorá nakupuje výrobky za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti a/alebo ako fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Spotrebiteľ je na účely týchto VOP definovaný v ust. čl. 2 bod 2.8 týchto VOP.

Článok 5: Cena za tovar

5.1  Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH.

5.2  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru a služieb aj po akceptácii objednávky, najmä z dôvodu zmeny právnych predpisov, zmeny cien výrobcov a dodávateľov tovaru a zmeny cien prepravných služieb. V prípade takejto jednostrannej zmeny túto skutočnosť predávajúci oznámi kupujúcemu, ktorý má právo odstúpiť od zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovarov, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

5.3  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne iných dohodnutých služieb (ďalej tiež "kúpna cena" v príslušnom gramatickom tvare), a to formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, alebo dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným bankovým vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

5.4  Pri platbe bezhotovostným bankovým vkladom alebo prevodom je predávajúci povinný vydať a/alebo dodať objednaný tovar kupujúcemu až po pripísaní celej kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. Kupujúci pri prevzatí tovaru v takom prípade je povinný na výzvu predávajúceho alebo prepravcu predložiť aj fotokópiou prevodného príkazu o uskutočnení vkladu alebo prevodu v banke.

5.5  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa potvrdenia objednávky alebo podľa osobitnej zmluvy, ak bola uzavretá, vždy však najneskôr pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný vydať tovar, pokiaľ nie je kúpna cena kupujúcim riadne uhradená.

5.6  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade a postupom podľa týchto VOP a v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

5.7  V ojedinelých prípadoch predávajúci môže podľa svojej úvahy umožniť odber tovaru aj na faktúru a odovzdať tovar pred lehotou splatnosti, pričom urobí tak najmä v prípade stálych zákazníkov. Za stáleho zákazníka sa považuje zákazník, ktorý pravidelne dlhšiu dobu opakovane kupuje tovar od predávajúceho v jeho internetovom obchode alebo v maloobchodnej predajni a riadne a včas si pri kúpnej zmluve plní všetky svoje povinnosti. Kupujúci sa v takom prípade zaväzuje uhradiť predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu za tovar najneskôr do 7 dní odo dňa dodania tovaru, ak vo faktúre predávajúceho nie je uvedené inak. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou takto fakturovanej sumy je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.8  Pri omeškaní platobných povinností kupujúcim alebo pri inom porušovaní zmluvných podmienok kupujúcim je predávajúci oprávnený dočasne neumožniť kupujúcemu ďalšie objednávky tovaru v jeho internetovom obchode a je oprávnený už akceptované objednávky neplniť, pričom v tomto prípade sa predávajúci nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností. Za porušovanie povinností sa na účely kúpnej zmluvy považuje najmä bezdôvodné neprevzatie dodávaného tovaru alebo nezaplatenie kúpnej ceny.

Článok 6: Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1  Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, druhu a termíne na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim, odovzdať doklady v písomnej a/alebo elektronickej podobe, ktoré sa na tovar vzťahujú, zabaliť tovar alebo vybaviť ho na prepravu vhodným spôsobom pre jeho uchovanie a ochranu a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s Objednávkou a týmito VOP.

6.2  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu.

6.3  Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. Najneskoršie nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom jeho dodaním a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v dodacom mieste, a/alebo ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny a predávajúci má tovar stále u seba, urobí predávajúci opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie tovaru, pričom pre tento prípad je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu cenu za uskladnenie za každý aj začatý deň uskladnenia tovaru. Predávajúci môže tovar zadržiavať a skladovať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí cenu za uskladnenie a iné primerané náklady, ktoré predávajúcemu pritom vznikli alebo môže kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Povinnosť predávajúceho odovzdať tovar pri omeškaní kupujúceho s prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny je splnená aj uložením tovaru v skladisku predávajúceho alebo tretej osoby určenej predávajúcim na účet kupujúceho.

6.4  Kupujúci je povinný najmä riadne a včas prevziať objednaný a dodaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na prepravu a doručenie tovaru a prípadných ďalších objednaných služieb, a tiež potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby podľa týchto VOP.

Pokračovanie VOP v časti Reklamácia tovaru.

Objavujte ďalej
Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)