Úvod / Predaj / Odstúpenie od...

Odstúpenie od zmluvy

Článok 9: Odstúpenie od zmluvy

9.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

9.2  Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.3  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa jednotlivých ustanovení § 10 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

9.4  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť prednostne písomnou formou a elektronickými zariadeniami vo forme vyplneného elektoronického formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Vyplnený elektonický formulár odošle elektronicky, ako aj poštou jeho vytlačenú verziu na adresu predávajúceho.

9.5  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu úplný, neporušený, nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

9.6  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci je povinný v takomto prípade prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr v uvedenej lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

9.7  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.8  Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

9.9  Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

9.10 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.11 Platným odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.12 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru,

ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, aj keď bol kupovaný v internetovom obchode predávajúceho. Za tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť kupujúci a predávajúci považujú aj tovar, ktorý je jeho montážou pevne zabudovaný a/alebo tovar, ktorého použitím boli zmenené jeho vlastnosti.

9.13 Kupujúci, ktorým je fyzická osoba kupujúca tovar, ktorý jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania alebo, ktorý je právnickou osobou,  nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku VOP a podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Článok 10: Záverečné ustanovenia

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje  svojich kupujúcich ich zverejnením, resp. aktualizáciou na internetovej stránke internetového obchodu, čím je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP.

10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ.

10.4 Na vzťahy bližšie neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a ak je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo inému prevádzkovateľovi živnosti a/alebo ako fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, ktorý jej slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, tak na vzťahy bližšie neupravené týmito VOP alebo na vzťahy vylúčené z pôsobnosti týchto VOP vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Dňa 23.5.2016

KERKOTHERM, akciová spoločnosť

Objavujte ďalej
Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)